Obchodní podmínky

Společnosti ALDIG, s r.o., se sídlem V Hůrkách 2141/9, Praha 5, 158 00, IČO 26437988, DIČ CZ26437988. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 82183, tel.: +420 251 617 740 nebo +420 736 489 064, e-mail: dispecink@aldig.cz, www.klima-aldig.cz

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě ALDIG, s r.o., umístěném na https://www.klima-aldig.cz/ (dále také jako internetový obchod). Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při sjednávání a uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím uvedeného internetového obchodu.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy, která je uzavřena okamžikem, kdy je objednávka kupujícího potvrzena prodávajícím.

Obchodní podmínky i kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Kupní smlouva včetně těchto obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

2. Předmět smlouvy, objednání zboží, uzavření smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www stránkách tohoto internetového obchodu, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR. Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to nezbytné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace ve srozumitelném písemném návodu přiloženém k výrobku.

2.1 Způsoby objednání 

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • přímo online v internetovém obchodě www.klima-aldig.cz (dále jen eshop);
 • telefonicky v pracovních dnech od 8:30 do 17:00 na telefonním čísle +420 251 617 740 nebo +420 736 489 068;
 • e-mailem na dispecink@aldig.cz. Do objednávky je nutné uvést jméno, dodací adresu, e-mail, objednací číslo/kód výrobku, počet kusů, popřípadě další volby jako je model, barva apod.;
 • prostřednictvím SMS, a to kdykoli na mobilní číslo +420 736 489 064. Do objednávky je nutné uvést jméno, dodací adresu, e-mail, objednací číslo/kód výrobku, počet kusů, popřípadě další volby jako je model, barva apod.

Objednávky prodávající přijímá pouze při uvedení plné doručovací adresy kupujícího. Za doručovací adresu se nepovažuje P.O.Box. Po odeslání objednávky bude na emailovou adresu kupujícího zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky obsahující soupis objednaného zboží.

Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a pozměnit své údaje uvedené v objednávce. Údaje uvedené v objednávce a odeslané prodávajícímu jsou prodávajícím považovány za správné.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky, a to formou telefonickou, prostřednictvím SMS nebo emailem. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí. 

2.2 Komunikace s kupujícím po odeslání objednávky:

 • automatický email s rekapitulací objednávky;
 • email o změně stavu objednávky;
 • u registrovaného zákazníka možnost sledování stavu objednávky přes klientský účet;
 • v případě nedostupnosti objednaného zboží email s nabídkou náhradního zboží, případně info o stornu objednávky ze strany dodavatele;
 • email (sms) s číslem balíku.

2.3 Způsob stornování objednávky spotřebitelem 

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná. Zákazník má možnost stornovat objednávku těmito způsoby:

·         registrovaný zákazník přes svůj klientský účet, dokud objednávka není přijata administrátorem obchodu;

·         neregistrovaný zákazník e-mailem na dispecink@aldig.cz nebo telefonicky na číslo +420 736 489 064 neprodleně po zjištění nesrovnalostí v objednávce.

Prodávající potvrdí zákazníkovi stornování objednávky elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

V případě, že kupující již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit. Pokud bude chtít kupující stornovat svoji objednávku později, bude tak učiněno pouze po vzájemné dohodě obou stran.

 

3. Ceny, dodání zboží a doprava

 3.1 Ceny 

Ceny uvedené v tomto elektronickém obchodě se rozumí včetně DPH a bez nákladů na dopravu. Nabídkové ceny uvedené na stránkách internetového obchodu 

www.klima-aldig.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku.

Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen uvedených v internetovém obchodě v nepravidelných časových intervalech. Změna ceny v tomto internetovém obchodě však již nemá vliv na cenu uvedenou v objednávce kupujícího a potvrzenou prodávajícím. Cena uvedená v potvrzené objednávce je pro obě strany závazná. V případě větších objednávek prodávající kupujícímu může učinit výhodnou individuální cenovou nabídku.

V internetovém obchodě jsou kupujícímu účtovány manipulační poplatky nebo balné a dopravné dle výše objednávky, k ceně výrobku je nutné připočítat cenu za dodání zásilky podle zvoleného druhu platby objednaného zboží.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

3.2 Dodací lhůta

Obvyklá doba dodání je 2 - 21 dní od objednání, popřípadě po zaplacení objednávky. Zboží uvedené jako skladem je expedováno obvykle do 2-3 pracovních dnů. Většina zboží je expedována z externího skladu. V případě delší dodací lhůty než je uvedeno nebo nedostupnosti zboží, má zákazník právo stornovat objednávku bez jakýchkoli sankcí. Zpoždění dodání neopravňuje kupujícího k nárokům na náhradu škody. Uvedené informace o očekávané době dodání se rozumí jako informativní a nezávazné. Zpozdí-li se dodání o více než dva měsíce, mohou obě smluvní strany odstoupit od smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody či jiných nároků. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl písemně dohodnutý opak. Každé částečné dodání se považuje za samostatný obchodní případ, který může prodávající vyúčtovat zvlášť.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci však neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 pracovních dnů, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část u zboží, které se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Dále si kupující vyhrazuje právo na dodání nekompletní objednávky, zvýšené náklady na dopravu v těchto případech hradí prodávající.

Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Pokud je prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující toto zboží při dodání nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V případě opakovaného doručování nebo použití jiného způsobu doručování zboží kupujícímu z důvodů na jeho straně je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady s tímto doručováním spojené.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. 

4. Dopravní podmínky, poštovné

Ceny zboží uvedené v tomto internetovém obchodě neobsahují cenu dopravy. Tato se připočítává k celkové hodnotě objednávky. Zboží je dopravováno na náklady objednávajícího, není-li uvedeno jinak. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Prodávající upozorňuje kupujícího, že dopravce může bezvýhradné převzetí mechanicky poškozené zásilky považovat za potvrzení bezeškodného dodání. V takovýchto případech prodávající doporučuje kupujícímu otevřít zásilku za přítomnosti dopravce a ujistit se, že nedošlo k poškození zboží. V případě poškození zboží může kupující odmítnout převzetí zásilky.V případě přepravy klimatizačních jednotek a podobných větších zařízení je cena za přepravu kalkulována individuálně dle hmotnosti, objemu a vzdálenosti. Tato cena bude uvedena v emailu, potvrzujícím přijetí objednávky dodavatelem.

Prodávající se zavazuje zboží před odesláním zabalit takovým způsobem, aby bylo při běžném zacházení se zásilkou dostatečně ochráněno před poškozením. Za materiál a práci vynaloženou na balení zboží je kupujícímu účtován poplatek 25,- Kč + DPH za balné. Daňový doklad, záruční list apod. přikládáme ke zboží. V případě odeslání zboží přímo z externího skladu zasíláme daňový doklad na email zákazníka uvedený v objednávce, případně poštou na jeho adresu do týdne od přijetí platby za zboží. Na požádání vystavíme daňový doklad i ve dřívějším termínu.

4.1 Přehled možných způsobů doručení malých zásilek do 5 kg a jejich ceny pro dopravu v rámci ČR:

 • Doprava

  • Zásilkovna - výdejní místo - 75,- Kč + DPH (zásilky do 5 kg)
  • Zásilkovna dodání na adresu - 75,- Kč + DPH (zásilky do 5 kg)
  • Osobní vyzvednutí zboží, provozovna V Hůrkách 2141/9, Praha 5, Nové Butovice - manipulační poplatek 30,- Kč + DPH

  Pro zásilky nad 10.000 Kč (bez DPH) je doprava zdarma.

4.2 Způsob doručení nadrozměrných zásilek a zásilek nad 5 kg

Týká se např. jednotek klimatizací apod. Kalkulace za dopravu bude kalkulována individuálně po obdržení objednávky a potvrzena zákazníkovi e-mailem, případně sms.  Dopravce převážně Geis nebo Toptrans.

 • Spediční přeprava - doba dodání následující pracovní den 124 Kč + DPH (zásilky nad 5 kg)

Pro zásilky nad 10.000 Kč (bez DPH) je doprava zdarma.

5. Platební podmínky

Za zboží je možné zaplatit následujícími způsoby:

 • Online prostřednictvím platební brány Comgate
 • Bankovním převodem před odesláním zboží.
  Číslo účtu pro platby v Kč: 155874669/0600 (Moneta Money Bank, a.s.). Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky. Pokud nebude finanční částka na náš účet připsána do 10 dnů, bude objednávka zrušena.
 • Dobírkou - 39 Kč + DPH. Objednané zboží bude odesláno na uvedenou adresu formou dobírky - tzn., že zaplacení zboží proběhne při převzetí zásilky od přepravní služby hotově, popřípadě kartou. Zboží vyráběné na míru či na zakázku se dobírkou nezasílá a dodavatel vždy požaduje platbu předem. Vyhrazujeme si právo nezasílat objednané zboží zákazníkům, kteří nepřevzali dříve objednané zboží, popřípadě žádat úhradu objednávky předem. Za dobírku se účtuje doběrečné ve výši uvedené v těchto obchodních podmínkách.
 • Hotově nebo kartou při osobním vyzvednutí na výdejních místech.

5.1 Seznam výdejních míst a služby na výdejních místech:

1/ ALDIG, s.r.o. - kamenná prodejna a copyshop

V Hůrkách 2141/9

158 00 Praha 5 - Nové Butovice

(naproti Oční klinice u Slunečního náměstí)

300 m od stanice metra B Hůrka viz mapku a fota naleznete v sekci Kontakty

Provozní doba: PO - PÁ: 8:30-17:00 hod

V případě nutnosti návštěvy mimo provozní dobu nás, prosím, kontaktujte na +420 736 489 064.

V uvedeném výdejním místě můžete také přinést osobně do opravy nebo objednávat opravy a servis kancelářské techniky (tiskárny, kopírky, multifunkce, faxy, počítače, notebooky, skartovače, databanky), pokladních systémů Markeeta/Dotykačka, klimatizací, odvlhčovačů, instalace kopírek, tiskáren, PC, aktualizace softwaru, zálohování, čištění, zaměření, montáž a čištění klimatizací.

Využít můžete též služeb copycentra (kopírování, tisk, sken, mailování, laminace, kroužková vazba, grafické návrhy Vašich tiskových zakázek).

Výroba vizitek a razítek včetně grafických návrhů. Individuální přístup, zakázky na míru.

Razítka na počkání.

Analýzy GDPR, komplexní řešení pro malé a střední firmy.

Pro osobní návrhy a kalkulace nás kontaktujte na: obchod@aldig.cz nebo přímo v kontaktním formuláři na každé straně našeho webu.

 

2/ Všechna aktuální výdejní místa Zásilkovna.cz

Zde pouze výdej zboží.

Služby a další zakázky pouze ve výdejním místě ad 1/.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

V případě, že je smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který je zde v postavení spotřebitele, uzavírán pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonem, elektronickou poštou, veřejnou komunikační sítí), je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě do 14-ti dnů od převzetí zásilky.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů; či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno v písemné formě a musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14-ti dnů od převzetí zboží. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na adresu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Doporučujeme zboží zasílat doporučeně prostřednictvím České pošty nebo přepravní služby DPD, PPL apod. a pojištěné. Prodávající neručí za ztrátu nebo poškození zboží během přepravy. Kupující je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe dokladem o koupi zboží. U vráceného zboží musí být přiložena informace o kupujícím. Další informace jako číslo objednávky a důvod vrácení povinné nejsou, pomohou však prodávajícímu zrychlit a zkvalitnit jeho služby

V tomto odstoupení musí kupující určit způsob, jakým mu má být vrácena již uhrazená kupní cena – složenkou na adresu kupujícího nebo bankovním převodem na jím určený účet.

Přeje-li si spotřebitel odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel doručit na e-mail dispecink@aldig.cz nebo poštou či osobně do provozovny prodávajícího (ALDIG, s.r.o., V Hůrkách 2141/9, 158 00 Praha 5). Zakoupené zboží spotřebitel doručí na své vlastní náklady. Zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato.

Právo odstoupit od smlouvy neplatí v případě, kdy bylo zboží už částečně spotřebováno nebo použito. V takovém případě už nejde o odstoupení od smlouvy. Od smlouvy lze odstoupit jen v případě, že si uzavření kupní smlouvy kupující rozmyslí předtím, než začne zboží používat. Jakmile je zboží prokazatelně použité, v té chvíli je kupní smlouva přijata. Odstoupení od smlouvy není též možné, pokud při použití dochází k úbytku zboží nebo k jeho jinému znehodnocení (například odstranění hygienického či zataveného obalu, spotřebování části obsahu apod.).

Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., o. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno kompletní, nepoškozené, bez jakýchkoli známek užívání, s původními, neodstříhanými visačkami a pokud možno v nepoškozeném původním obalu včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Za poškození obalu se nepovažuje jeho znehodnocení způsobené pouhým vybalením. Zboží musí být prodávajícímu vráceno v obalu vhodném k přepravě. Vhodným obalem se rozumí např. pevná krabice. 

Zboží nesmí být nikterak užíváno. 

Vrácení peněz lze uplatnit, pokud jsou dodrženy tyto podmínky:

 • Právo na vrácení peněz platí do 14 dnů od doručení zboží;
 • Zboží nesmí být poškozené;
 • Zboží musí být zabalené v původním obalu;
 • Zboží musí být v hygienicky nezávadném stavu, nesmí být nikterak ušpiněno ani použito.

Při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží prodávající zdarma zašle již uhrazenou kupní cenu uvedenou na faktuře zpět (v případě účtování částky za balné a dopravné či doběrečné, tato částka bude při vrácení peněz odečtena) převodem na bankovní účet kupujícího nebo složenkou na adresu kupujícího (v tomto případě bude z částky odečten manipulační poplatek ve výši 100,- Kč). Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu již uhrazenou kupní cenu v případě řádného odstoupení od kupní smlouvy nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady na dopravu při vracení zboží prodávajícímu hradí kupující.

Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude zasláno zpět na náklady kupujícího.

Pokud kupující není ve smluvním vztahu v postavení spotřebitele, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy pouze do okamžiku expedice objednaného zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno písemně na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího dispecink@aldig.cz.

V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nejpozději do 10-ti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Pokud kupující poruší tuto povinnost, má prodávající nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 100 Kč denně, smluvní pokuta však nesmí překročit výši kupní ceny zboží. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody. Prodávající je oprávněn jednostranně započítat svůj nárok na úhradu smluvní pokuty či náhrady škody oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od smlouvy po domluvení termínu montáže klimatizace je účtován storno poplatek ve výši 10% z ceny objednávky.

6.1 Nepřevzetí zboží

V případě nepřevzetí a nezaplacení objednaného zboží spotřebitelem je dodavatel oprávněn požadovat po spotřebiteli úhradu poštovného a balného.

6.2 Výměna zboží

Pokud si kupující bude přát, vymění kupující zboží za jinou velikost či barvu z aktuální nabídky. Výměnu je nutno provést do 14 dní od převzetí zboží.

Upozorňujeme, že na výměnu zboží není žádný právní nárok a tudíž si vyhrazujeme právo jednotlivé případy posuzovat individuálně a případně požadavek na výměnu zboží bez udání důvodu zamítnout. Při výměně zboží je kupující povinen uhradit cenu dopravy.

Opakovaná výměna již vyměněného zboží není možná, stejně tak již není možné požadovat vrácení peněz za vyměněné zboží.

7. Odpovědnost za vady, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a reklamačním řádem prodávajícího.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě, že na straně kupujícího vystupuje spotřebitel a nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). V tomto případě se na všechny výrobky, kromě výrobků potravinářského charakteru, vztahuje 24 měsíční záruční doba, která je uvedena v katalogu zboží u každého výrobku zvlášť. U výrobků potravinářského charakteru je záruční doba 8 dní a uvádí se doba trvanlivosti výrobku, případně i doba použitelnosti, v takovém případě záruční doba však vždy skončí uplynutím doby použitelnosti zboží. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Pro zboží nabízené v internetovém obchodě prodávajícím slouží jako záruční list doklad o zakoupení zboží (faktura). Poskytnutí záruky prodávajícím se nevztahuje na smluvní vztahy, ve kterých na straně kupujícího vystupuje podnikatel, ledaže se na tom smluvní strany písemně dohodly.

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy;
 • jde-li o vadu neodstranitelnou a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy;
 • jde-li o vady odstranitelné, ale vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy;
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. 

Záruka u klimatizací zakoupených v našem eshopu je 36 měsíců. V případě, že klimatizaci budete mít od nás včetně instalace, jedná se o komplexní záruku. V případě, že zakoupíte bez instalace, jedná se o záruku materiálovou. To znamená, že výměnu případného vadného dílu musí provést firma, která klimatizaci instalovala.

8. Reklamační řád

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.

Zjištěné vady, které nebyly patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů po dodání. Reklamace oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem, nebo písemně na adresu prodávajícího. Ve svém oznámení musí kupující uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet záruční doba nová.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené obvyklým používáním, škody způsobené užíváním v rozporu s návodem k použití, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku.

Mírné odchylky týkající se kvality, velikosti, designu a barvy jsou u rukodělně a řemeslně zhotovovaných produktů přípustné a nepovažují se za reklamovatelnou vadu. Všechny zveřejňované údaje o výrobcích jako jsou rozměry, hmotnosti, design apod., plní pouze orientační či informativní roli a mohou se z důvodu ruční výroby mírně odlišovat.

Zjistí-li kupující během záruční lhůty, že má zboží vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit písemně a doporučeně prodávajícímu. Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovaným zbožím i nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura / daňový doklad) a záruční list (pokud byl ke zboží dodán). Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký je způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dní od jejího uplatnění.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně, pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv.

Kupující zašle prodávajícímu elektronickou poštou žádost o uhrazení poštovného spolu s kopií dokladu o podání zásilky s uvedenou cenou za její podání a prodávající na základě této žádosti uhradí kupujícímu poštovné.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Formulář pro uplatnění reklamace naleznete ke stažení v odkazu na konci Obchodních podmínek.

9. Odpovědnost za správnost údajů

Informace na webových stránkách jsou z části přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.

Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby a nepřesností v popisu výrobku a jeho zobrazení na stránkách www.klima-aldig.cz. Tímto se prodávající nijak nezbavuje povinnosti pravdivě informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků.

10. Ostatní ujednání

Mírné odchylky týkající se kvality, velikosti, designu a barvy jsou u rukodělně a řemeslně zhotovovaných produktů přípustné a nepovažují se za reklamovatelnou vadu. Všechny zveřejňované údaje o výrobcích jako jsou rozměry, hmotnosti, design apod., plní pouze orientační či informativní roli a mohou se z důvodu ruční výroby mírně odlišovat.

Veškerý obsah internetových stránek a dalších propagačních či informačních materiálů prodávajícího podléhá autorskoprávní ochraně. Kopírování takto chráněných fotografií a doprovodných textů za účelem jejich dalšího sdělování veřejnosti je bez souhlasu autora zakázáno.

11. Zpracování osobních údajů

11.1  Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely včetně zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, případně jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

11.2  Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

11.3  V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že

(a)           zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy;

(b)          zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

(c)           přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů;

(d)           v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, případně subjekty údajů.

12. Závěrečná ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru v prodejně a na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. května 2018