Zásady ochrany Vašich osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy. V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti ALDIG, s.r.o., IČO 26437988, DIČ CZ26437988, se sídlem V Hůrkách 2141/9, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82183, Vám zde sdělujeme, jak bude nakládáno s Vámi poskytnutými osobními údaji. S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje (e-mailovou adresu, telefon) pro účely vyřízení Vašich dotazů, marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu. Doba uchovávání činí 10 let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům nebo zprostředkovatelům Vašich plateb. Svůj souhlas s tímto využitím Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail obchod@aldig.cz nebo písemně na adrese naší společnosti ALDIG, s.r.o., V Hůrkách 2141/9, 158 00 Praha 5.

 

Podrobné zásady pro nakládání s osobními údaji

 

Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti soukromí na internetu. Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s osobními údaji Naším cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je využíváme.

 

  1. informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

 

1.1 Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy. 

1.2 V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti ALDIG, s.r.o., IČO 26437988, DIČ CZ26437988, se sídlem V Hůrkách 2141/9, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82183, (dále jako "Společnost"  nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany ALDIG, s.r.o. 

 

        2. jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme 

2.1 Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:  

2.1.1 Pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky

a) Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa)

b) Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo) 

c) Název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel). 

2.1.2 Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky

a) Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

2.1.3 Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy

b) Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)

c) Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

2.2 Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu) a dále na základě Vaší registrace na našich internetových stránkách 

 

         3. jak vaše osobní údaje využíváme

3.1 Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům: 

a) k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky,

b) komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu,

c) analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům,

d) řešení Vašich reklamací a stížností;

e) plnění našich zákonných povinností a

f) s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich personalizovaných nabídkách.  

3.2 Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely.

3.3 Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

3.4 V případě udělení souhlasu pro marketingové účely tato doba činí 10 let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

 

        4. právní základ zpracování vašich osobních údajů

4.1 Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože: 

a) je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi

b) je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní)

c) je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb); 

4.2 S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail obchod@aldig.cz nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.

 

          5. komu poskytujeme vaše osobní údaje

 

5.1 Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

a) poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti;

b) jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

 

          6. jaká jsou vaše práva

6.1 V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

a) právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;

b) právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;

c) právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

d) právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;

e) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;

f) právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů;

g) právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;

h) právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz 

6.2 Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených v bodě 8.2.

 

            7. jak chráníme vaše osobní údaje

7.1 Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme. 

7.2 Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

 

          8. potřebujete další informace nebo chcete uplatnit svá práva

8.1 Kromě webové adresy www.aldig.cz je plná verze Zásad nakládání s osobními údaji a jejich ochrany dostupná na kontaktech viz 8.2. O zaslání písemné kopie můžete požádat způsobem uvedeným níže.  

8.2 Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky (v době po-pá 9-17 h) na tel. č.: +420 736 489 064, elektronicky na e-mailové adrese sejkorova@aldig.cz nebo písemně na výše uvedené adrese společnosti ALDIG, s.r.o., bod 1.2.